Reklamační řád

 

1.1 Reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy tak, jak je tato kupní smlouva vymezena obchodními podmínkami internetového obchodu www.Daliapradlo.cz, provozovaného Markétou Kantnerovou ., se sídlem Mádrova 3028/8 Praha 4 140 00 ,IČO : 71870423

1.2 Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat a prověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození; v případě zjevného porušení zásilky nebo tehdy, vykazuje-li zásilka zjevné znaky poškození, je povinen převzetí zásilky odmítnout a současně je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu.

2 Práva z vadného plnění

2.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

2.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

2.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3 Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2.2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující nemá vůči prodávajícímu nároky z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady také tehdy, jedná-li se o závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.

2.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti(6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.5 V případě řádného uplatnění vady v souladu s tímto reklamačním řádem má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

3 Uplatnění reklamace

3.1 Reklamaci kupující uplatňuje písemně u prodávajícího na adrese: Markéta Kantnerová , Mádrova 3028/8, Praha 14300.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží spolu s originálem, či kopií daňového dokladu, prokazujícím zakoupení výrobku v obchodě prodávajícího, jakož i s popisem vady a požadovaným způsobem řešení reklamace.

3.2 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.3 Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do tří (3) dnů ode dne jejího uplatnění (Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady). Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

3.4 Reklamace může být podle dohody prodávajícího s kupujícím vyřízena poskytnutím slevy z ceny zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz.

3.5 Bude-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vady, původní reklamační doba běží dále. Nezačíná tedy nová.

3.6 Nebude-li reklamace prodávajícím uznána oprávněnou, zašle prodávající kupujícímu reklamované zboží zpět na jeho náklady.

3.7 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.

3.8 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů uvedených v § 2110 občanského zákoníku.

4 Závěrečné ustanovení

4.1 Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění prodávajícím na webové stránce, tj. dne 9.10.2018